สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

เปิดเวที Brainstorm! SPU DYNAMIC ...

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เยี่ยมชม! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ...

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีป...

ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม ...

เปิดประสบการณ์! พิพิธภัณฑ์ ...

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ ...

เปิดประสบการณ์ เด็กอินเตอร์ ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ...

เปิดประสบการณ์เด็กฟิล์ม SPU ...

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง