คณาจารย์ ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

งานด้านบริหาร
- คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน