ส่วนงานบริหาร

งานด้านบริหาร
- คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- คณบดีกิตติกุล (ผู้ทรงคุณวุติจากภายนอก) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ)
- อดีตประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
งานด้านบริหาร
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
งานด้านบริหาร
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน