ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายนพพร เทพสิทธา
คณบดีกิตติคุณ (ผู้ทรงคุณวุติจากภายนอก)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภททั่วไป)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี
วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณาจารย์ ผู้สอนระดับปริญญาตรี

อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ศศิธร กอเจริญ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท
บธ.ม.(กลุ่มวิชาการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี
พณ.บ. (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณาจารย์ ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.ฉัตรชัย ราคา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท
วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน วงศ์วิวัฒน์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก
D.Eng. (Industrial Engineering and Management) Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท
M.Eng. (Industrial System Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานเลขานุการ

นางสาวหทัยรัตน์ ทันแขก
เจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท
บธ.ม. (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี
วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม