วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 
สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช.

  • แผนการเรียน 3 ปีครึ่ง
  • แผนการเรียนตรีควบโท 4 ปี (สหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
  • แผนการเรียน SPU-TIFFA-ITBS (เรียนร่วมกับสมาคม TIFFA, มีงานทำก่อนจบ, โอกาสได้งานสูง, รับจำนวนจำกัด)
สำหรับผู้จบ ปวส., กศน.
  • แผนการเรียน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
  • แผนการเรียนตรีควบโท 3 ปี (สหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
  • แผนการเรียน SPU-TIFFA-ITBS (เรียนร่วมกับสมาคม TIFFA, รับทุนจากสถานประกอบการ, ทำงานในสถานประกอบการระหว่างเรียน, รับจำนวนจำกัด)

*ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตามสาขาที่เลือก

UploadImageพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาวิชาได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 6 กลุ่มวิชาหลักๆ ได้แก่


- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์สินค้าอาหาร และการเกษตร
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์สุขภาพและความงาม
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการบริการ
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ค้าส่งและค้าปลีก
- กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก

 

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน