ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนีย์บัตร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนีย์บัตร  "โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2560" เข้ารับการทดสอบในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2560 
(ดูรายชื่อตามเอกสารลิงค์ และสามารถมาติดต่อขอรับได้ที่วิทยาลัยฯ โดยการแจ้งลำดับและวันที่ให้กับเจ้าหน้าที่)
 
รายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบเช้า วันที่่ 19.11.2017  :https://www.img.in.th/image/uYWpa9

                                                                           https://www.img.in.th/image/uYWoYY

                                                                          https://www.img.in.th/image/uYWtGa

 
                 รายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบบ่าย วันที่่ 19.11.2017  : https://www.img.in.th/image/uYWiPg
                                                                                             

                                                                                            
https://www.img.in.th/image/uYWG
                                                                                          
                                                                                           
https://www.img.in.th/image/uYW0MQ


               รายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบเช้า วันที่ 20.11.2017   -    https://www.img.in.th/image/uYwQ6k

                                                                                          -    https://www.img.in.th/image/uYwPmB

                                                                                          -   https://www.img.in.th/image/uYwOsj

  
                รายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบเช้า วันที่ 20.11.2017   -  https://www.img.in.th/image/uYwLda

                                                                                          -  https://www.img.in.th/image/uYwyE9

                                                                                         -  https://www.img.in.th/image/uYwm9Y
view: 573 shares: