ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก (SPU-TIFFA-ITBS)


 
 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร
                 ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย ประชากรในประเทศและทั่วโลกที่ยังมีการอุปโภคบริโภค จึงทำให้เกิดการนำเข้าและส่งออก ในปัจจุบันผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือ “Logistics Service Provider” จึงนับเป็นอาชีพที่มีสำคัญในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศชาติ ดังนั้นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงร่วมมือสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) โดยโรงเรียน ITBS (International Transport and Business School) ซึ่งต่อไปเรียกว่า “TIFFA ITBS” ได้จัดทำ “หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก SPU-TIFFA-ITBS” สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก
 
วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก ได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ความรู้ในเชิงปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริง

 2. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน

 3. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทำทั้งระหว่างศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษา

    4.เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 1. TIFFA  ITBS  จัดหลักสูตรในกลุ่มโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก โดยคิดอัตราค่าลงทะเบียน ดังระบุตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 2. TIFFA  ITBS จัดหาคณาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรบรรยายพิเศษ  ในรายวิชาเอกเลือก
  กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก จำนวน 5 รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประมาณการสัดส่วน 80:20 โดยภาคทฤษฎีร้อยละ 80 เป็นการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอีกร้อยละ 20 เป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ หรือ TIFFA  ITBS ตามความเหมาะสมของรายวิชานั้นๆ ซึ่ง TIFFA ITBS เป็นผู้จัดหาสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาตามจุดบริการที่กำหนดไว้    

 3. TIFFA ITBS สรรหาสถานประกอบการเพื่อรองรับนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา     โดยพิจารณา
  จากข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา ในเรื่องรายได้ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือโอกาสได้งานทำต่อเนื่อง

 4. TIFFA  ITBS สรรหาสถานประกอบการเพื่อรองรับนักศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยพิจารณาบริษัทที่มีความเหมาะสมแก่นักศึกษา และเป็นการยินยอมกันทั้ง  2 ฝ่ายที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน

 5. TIFFA   ITBS    จัดทำประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการอบรม  และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ รับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการประเมินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะปีงบประมาณที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุน

 6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับ TIFFA  ITBS   ตลอดหลักสูตร โดย

มีการประสานงาน วางแผน ปฏิบัติงาน  และร่วมกันแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์

 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุมคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว

 2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ดำเนินการเทียบโอนอัธยาศัย และเทียบโอนประสบการณ์ (กรณีนักศึกษาทำงานแล้ว หรือทำงานระหว่างการศึกษา) ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรของ TIFFA  ITBS ตามจำนวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในกรณีที่มีความประสงค์เทียบโอนหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือปริญญาตรีใบที่ 2

 3. ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวให้มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป

 
กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่มีงานทำ โดยรับสมัครรุ่นละ50 คน

 2. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ว่างงาน และมีความสนใจในอาชีพ “Freight Forwarder”

 3. นักศึกษาที่มีความต้องการรายได้ระหว่างเรียน และทำงานทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา

 
 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
          อัตราค่าลงทะเบียนในอัตรา 20,000 บาท/คน โดยนักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียน 15,000 บาท และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 5,000 บาท
 
 
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

 1. นักศึกษามีโอกาสสร้างรายได้ หรือได้ทุนการศึกษาระหว่างเรียน

 2. นักศึกษามีโอกาสได้งานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา

 3. นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตรนี้ได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน ITBS TIFFA สามารถใช้สมัครงานบริษัทภายใต้สมาคม TIFFA มากกว่า 200 บริษัท

 4. นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตรนี้ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาโลจิสติกส์ ระดับที่ 2

 
หน่วยงานความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ 217 บริษัท ภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) โดยโรงเรียน ITBS (International Transport and Business School)


UploadImage

UploadImage
 


 
 

 
 

 
view: 1222 shares: