สมศักดิ์ ศิระไพบูลย์

บุคลิก
เป็นคนง่ายๆ เป็นกันเอง แต่เวลาทำงานจะดูเป็นคนดุ
 
งานอดิเรก
อยู่กับครอบครัว ทำงานบ้าน  ทำสวน  เล่นกอล์ฟ
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหลากหลายด้าน ทั้งในเชิงของอาจารย์และวิทยากรที่รับเชิญมาสอน ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพของตนเองสูง มีหลักสูตรที่เข้มข้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อนนักศึกษาที่เรียนร่วมกันในรุ่น ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเชิงสาขาอาชีพ และประสบการณ์ที่มีในแต่ละคน ตรงนี้ถือเป็นจุดเด่น เพราะเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันได้
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ                                                                         
ในช่วงที่ศึกษาอยู่ ณ เวลานั้น ผมทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิกติกส์บริหารท่าเรือน้ำลึกเอกชน ซึ่งเป็นท่าเรือของบริษัทสหวิริยาสตีล ตอนนั้นถูกมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการผู้จัดการดูแลท่าเรือ ก็ได้นำความรู้จากที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน สามารถพัฒนาและจัดการโครงสร้างภายใน รวมทั้งสามารถที่จะต่อยอดเรื่องของการลดต้นทุนโดยใช้ระบบซัพพลายเชนเข้ามาเกี่ยวข้อง  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหาในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากว่าคนที่มาอยู่รวมกันเยอะๆ ล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นการที่จะฟันฝ่าปัญหาตรงนี้ไปได้ ก็ต้องอาศัยการปรับตัวสูง และต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การมีมนุษย์สัมพันธ์กับคนที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ และความสามัคคีจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้
 
ฝากถึงน้องๆ
อยากบอกว่าสาขาวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในเชิงอุตสาหกรรม และการประสานงานทั่วไป ถ้าเราเข้าใจขั้นตอนของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี หรือเข้าใจรูปแบบจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานสาขาอาชีพอื่นๆ ได้ ฝากถึงน้องๆ ว่า อย่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสายงานโลจิสติกส์แล้วมาเรียนโลจิสติกส์ไม่ได้ เรียนได้นะครับ
view: 0 shares: