ภัทราวุธ แสนเลิศ

ความประทับใจในรั้ว SPU
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านเอาใจใส่นักศึกษาค่อนข้างมาก มีความห่วงใยและใกล้ชิดกับนักศึกษาเหมือนเป็นลูกหลาน ถ้านักศึกษาคนไหนมีปัญหาไม่ว่าเรื่องเรียนหรือเรื่องชีวิต สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง ท่านจะให้คำแนะนำที่ดี เตือนสติเราไม่ให้หลงทาง ชี้นำและช่วยแก้ปัญหาให้เราโดยสอนให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ นักศึกษาที่นี่จึงรักและเคารพอาจารย์ทุกคน
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
การเรียนการสอนที่นี่ ส่วนใหญ่จะมีการนำ Case  Study ต่างๆ มาเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษา วิเคราะห์ และหาข้อสรุป ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เวลาเราเจอปัญหาที่เป็นลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือแนวทางเดียวกัน ก็สามารถนำ Case Study นั้นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหาอย่างหนึ่งในการทำงาน ก็คือปัญหาเรื่องการสื่อสาร เราต้องหาวิธีสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของคนในองค์กร ชี้ให้เห็นผลดีผลเสียของความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองด้วย
 
ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา เมื่อจบออกไปแล้ว ขอให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ นานา อย่าเพิ่งท้อ หรือท้อได้แต่อย่าถอย ให้มีความอดทนสู้ต่อไป นึกถึงตอนที่เรียนกว่าเราจะจบมาได้ พยายามนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาและใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุด
view: 0 shares: