ธวัชชัย สุทธิจันทร์นภา

ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจตั้งแต่สถานที่ บรรยากาศการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนทันสมัยเพียบพร้อม คณาจารย์ก็เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์จริง รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เพราะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไม่ได้อยู่ที่การขนส่งและการผลิตเท่านั้น เราสามารถนำไปใช้ในแผนกอื่นๆ ได้ ทำให้สามารถลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ลงได้ เมื่อนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปรับปรุงระบบการจัดการของบริษัท ก็ทำให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นมาก
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องคนที่ไม่เข้าใจ ไม่ยอมปรับเปลี่ยน และไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า วิธีแก้ปัญหาก็คือ ต้องทำความเข้าใจและพิสูจน์ให้เห็นว่า ของเก่าเป็นยังไง มีข้อจำกัดอย่างไร และของใหม่ดีกว่าของเก่าอย่างไร
 
ฝากถึงน้องๆ
น้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา สิ่งสำคัญอันดับแรกเลย ต้องเปิดใจและยอมรับในสิ่งที่เราคิดว่ารู้แล้ว บางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้จริง เนื่องจากเรายังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง และยังไม่รู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้น เราต้องมีความอดทน พยายามเรียนรู้และลงมือทำให้เยอะๆ ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
view: 0 shares: