ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สรพล บูรณกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน


1.ดร.สรพล บูรณกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรม
ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

UploadImage

2.ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
คณะบัญชี สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

UploadImage

UploadImage
 

รูปบรรยากาศเพิ่มเติมติดตามได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/CLS.SPU

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPU

 


 
view: 220 shares: