คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ (ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย)

UploadImageศิษย์เก่าดีเด่น (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
1. ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่พ.ศ2549.– ปัจจุบัน)
2. นายกสมาคมนายจ้างผู้จําหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ยนต์ (ตั้งแต่พ.ศ2542.– ปัจจุบัน)
3. ทีปรึกษากรรมการบริหารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย(ตั้งแต่พ.ศ2544.– ปัจจุบัน)
4. อนุกรรมการด้านการค้าบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่พ.ศ.2550– ปัจจุบัน)
5. อนุกรรมการติดตามผลการส่งเสริมการใช้NGV ในภาคขนส่ง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ตั้งแต่พ.ศ.        2550– ปัจจุบัน)
6. กรรมการการศึกษาโครงสร้างพิกัดนําหนักรถบรรทุกกระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2550– ปัจจุบัน)
7. คณะอนุกรรมาธิการการขนส่งทางบก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตั้งแต่พ.ศ.2551– ปัจจุบัน)
8. คณะทํางานพัฒนามาตรฐานด้านบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (National Standard)
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพือรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ปี(ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2552– ปัจจุบัน)
9. คณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างต้นทุนการขนส่งและระบบ
Logistics สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ตั้งแต่ 25 พ.ค.– ปัจจุบัน)
10. คณะอนุกรรมการพัฒนาและกลันกรองแผนงานในคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้ากระทรวงพาณิชย์(ตั้งแต่พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน)
11. รองประธานสภาองค์การนายจ้างไทยสากล (ตั้งแต่พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)
12. คณะทํางานยกร่างกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ กระทรวงพาณิชย์ (ตั้งงแต่ พ.ย. 2552 –ปัจจุบัน)
13. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก (ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2552  -ปัจจุบัน)
14. คณะอนุกรรมการกํากับสินเชือเพือธุรกิจโลจิสติกส์ในคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย  (ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2553  -ปัจจุบัน)
15. รทร.สโมสรโรตารีปทุมวัน (ตังแต่พ.ศ. 2557– ปัจจุบัน)
16. กรรมการบริหาร บริษัท ชัยสุวรรณ ซัพพลาย จํากัด 

 
view: 0 shares: