ข่าว/กิจกรรม

LSC เข้าร่วมหลักสูตร AIT

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU 1 ใน 3 คณะ/วิทยาลัยนำร่อง เข้าร่วมหลักสูตร
ACADEMY OF INNOVATIVE TEACHING: AIT หลักสูตร นวัตกรรมการสอนและวิทยาการการเรียนรู้ 
view: 12 shares: