ข่าว/กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

UploadImage
 
27 กันยายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
 
ว.โลจิสติกส์ฯ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานกรรมการ ดร.สุรชัย ทองแก้ว กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ เลขานุการ ที่ให้เกียรติมาตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
view: 26 shares: