ข่าว/กิจกรรม

บริการวิชาการบรรยายพิเศษ

UploadImage
 

ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บริการวิชาการบรรยายพิเศษ
.
อาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ และนางสาวหทัยรัตน์ ทันแขก ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนางานการจัดการคลังสินค้า ในรายวิชาสัมมนางานการจัดการคลังสินค้า ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.1/14 และ ปวส.1/15 หัวข้อ "การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน" และ หัวข้อ "การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง" ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ที่ผ่านมา จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
view: 11 shares: