ข่าว/กิจกรรม

ทีมคุณภาพโลจิสติกส์ SPU

UploadImage

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโลจิสติกส์ ศรีปทุม บางเขน จำนวน 11 ท่าน
สอบผ่านการอบรมเป็น เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ : RESK Examiner (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
3. อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์
4. อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน
5. ดร.ฉัตรชัย ราคา
6. ดร.สรพล บูรณกูล
7. ดร.ภานุมาส ทองสุขดี
8. อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ
9. อาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์
10. อาจารย์ศศิธร กอเจริญ
11. นางสาวหทัยรัตน์ ทันแขก

 
UploadImage
view: 17 shares: