ข่าว/กิจกรรม

พิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศีกษา

UploadImage
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน
เนื่องในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
view: 38 shares: