ข่าว/กิจกรรม

ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
.

อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ดร.ฉัตรชัย ราคา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ ดร.ภานุมาส ทองสุขดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรใน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างความสัมพันธ์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2564" กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม  ให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์การเป็นพันธมิตรธุรกิจ และการจัดทำยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 ทำให้เครือข่ายกลุ่มอุตสากรรมมีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา
view: 26 shares: