ข่าว/กิจกรรม

อว.และคณะฯ ตรวจเยี่ยม บัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

UploadImage
 
17 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในโครงการผลิตบัณฑิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
view: 37 shares: