ข่าว/กิจกรรม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาชุมชนกุฎีจีน

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาชุมชนกุฎีจีน ในโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นสู่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนย่านกุฎีจีน
.
ชุมชนกุฎีจีน เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และยังเป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ ฯลฯ ที่อพยพจากกรุงเก่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะเห็นได้จากเป็นแหล่งที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญหลายศาสนา
view: 49 shares: