ข่าว/กิจกรรม

Sripatum Supply chain Round Table #1

UploadImage


ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม CONNECTIVITY OF EVERYTHING
Sripatum Supply chain Round Table #1 "Supply Chain Disruption"


วิทยากรโดย คุณนพพร เทพสิทธา
คณบดีกิตติกุล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 12A01 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 171 shares: