ข่าว/กิจกรรม

"LEAN SUPPLY CHAIN"

หลักสูตรประกาศนีียบัตร "LEAN SUPPLY CHAIN" หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน สำหรับนักศึกษาตรีควบโทและบุคคลภายนอก  สมัครและลงทะเบียน 5,000 บาท สมัครและสอบถามได้ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
view: 95 shares: