ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนีย์บัตร"โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2561" 

เข้ารับการทดสอบในวันอาทิตย์ที่  30 กันยายน 2561 
 
(ดูรายชื่อตามเอกสารลิงค์ และสามารถมาติดต่อขอรับได้ที่วิทยาลัยฯ โดยการแจ้งลำดับและวันที่ให้กับเจ้าหน้าที่)
 
รายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

https://www.scribd.com/document/391090445/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-LV-1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5-30%E0%B8%81%E0%B8%A261-IB-SPU?secret_password=V9S7qq6F7fZRrtgxe8rH


UploadImage
view: 180 shares: