ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย
"การเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาและกระบวนการนำเข้า-ส่งออกสินค้า"               
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 605

UploadImage
view: 138 shares: