ข่าว/กิจกรรม

โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน
จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
                                 
view: 75 shares: