ข่าว/กิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559


พิธีประทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 
#Congratulations 
UploadImage

UploadImage


UploadImage
view: 117 shares: