"งานวิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคไทยแลนด์4.0"

UploadImage


"งานวิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคไทยแลนด์ 4.0 " โดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 25ุ59 เวลา 09.00 - 17.30 น.
ณ อาคาร11 ชั้น12A ห้อง 12A02  Sripatum University

สำรองที่นั่ง 02 570 1111 ต่อ 1512 - 1516