รู้จักคณบดี

         UploadImage
UploadImage  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี

คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี