อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.A. (Teaching Chinese To Speakers of other Languages) Chongqing University, People’s Republic of China

ปริญญาตรี: ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1589