รักษ์ทัย ฤทธิธรรม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: ค.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1583