อาจารย์เซียว ซานซาน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (เกียรตินิยม)
: สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579