อาจารย์หลี่ จุน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language) Beijing Language and Culture University of PRC
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579