ดร.วิลาสินี ดาราฉาย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1594