อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579