สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

โทร : 02-579-1111 ต่อ 1589
อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และระดับปริญญาโททางด้านการบริหารองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1247