ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
คณบดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ed.D.(Administrative and Policy Studies) University of Pittsburgh, U.S.A.

ปริญญาโท: M.S. (Business Education) New Hampshire College, U.S.A.

ปริญญาตรี: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. English as an International Language (English Language Instruction and Language Assessment and Evaluation) EIL Program, Chulalongkorn University, Thailand Year 2015 (ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ปริญญาโท: M.A. (English) Arcadia University, Pennsylvania, USA. Year 2005 (ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ปริญญาตรี: ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2547 (ทุนพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ดร.วิลาสินี ดาราฉาย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์สุทธิชา เพชรวีระ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี: ศบ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ออสการ์ มารูเกซ มาลิคัด จูเนียร์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: B.A. (English), Pangasinan State University
: B.S. (Medical Technology), University of Santo Tomas
ดร.วิลาสินี ดาราฉาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสุมาสา โมริ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Educational Administration) Sripatum University

ปริญญาโท: LL.M. (Laws) Dokkyo University, Japan

ปริญญาตรี: B.A. (Political Science International Relations) Kanagawa University, Japan
อาจารย์อากิ ทาคาฮาชิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: B.A. (Psychology) Masashino University, Japan
: B.A. (English and English Literature) Aichi University, Japan
อาจารย์ฮิโรฮารุ ทาเคะมุระ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: (Cultural Sciences) Seikei University, Japan

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์หลี่ จุน
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language) Beijing Language and Culture University of PRC
อาจารย์เซียว ซานซาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี: สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (เกียรตินิยม)
: สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล
อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.A. (Teaching Chinese To Speakers of other Languages) Chongqing University, People’s Republic of China

ปริญญาตรี: ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ

อ้อยใจ มลิวัลย์
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นาฎยา เนื่องวัง
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รัตติยา กิลคริส
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต