หลักสูตร/สาขา

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

 

 
 

พู ด จี น ไ ด้ ชิ ล ๆ
เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ
ไ ม่ เ ป็ น ร อ ง ใ ค ร

ได้ 2 ปริญญา
       สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU เราเน้นฝึกฝนการเป็นมือหนึ่งในยุทธจักรธุรกิจจีน ด้วย 4 ทักษะด้านภาษาจีนสุดเข้ม ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ที่จะทำให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมๆกับการเรียนธุรกิจ เพื่อเป็นยอดนักธุรกิจมือฉมัง สามารถเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทิ้งเคล็บลับวิชาสำคัญ เหล่าคณาจารย์พร้อมฝึกฝนวิชาให้นักศึกษาจนแกร่งกล้า เตรียมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK      

จุดเด่น

" รับ 2 ปริญญา
Sripatum University + Xi'an University " 
SPU ที่นี่ให้นักศึกษาได้มากกว่า! ไม่เพียงได้ภาษาจีน + หลักสูตรธุรกิจ ที่ทำให้น้องๆ มีความสามารถมากกว่าใคร แต่ยังต้องร้องว้าวดังๆ กับหลักสูตรสุดไฉไล ได้ 2 ปริญญา ทั้งในไทยและที่ประเทศจีน พร้อมฝึกลับคมกระบี่วิชาภาษาให้แกร่งกล้า กับการฝึกงานโดยตรง จากหน่วยงานมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ได้คะแนนสูงเว่อร์ จนไม่ว่าใครก็อยากได้ตัวไปทำงาน

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)
3. สำเร็จการศึกษานานาชาติ

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา


 
 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1589
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

"พูดจีนคล่องแคล้ว สื่อสารธุรกิจไม่แพ้ใคร"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication)
     (อักษรย่อ) : B.A. (Chinese for Business Communication)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
40 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
40 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

 

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
เรียนอะไรกันบ้าง 
?

สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจนั้นเป็นการเรียนภาษาจีน + กับทักษะด้านธุรกิจ เป็นการสื่อสารเชิงธุรกิจที่เน้นให้น้องๆ เรียนรู้ทักษะ 2 ด้าน ในหนึ่งเดียว ซึ่งสาขานี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับตลาดแรงงานในยุคใหม่ ที่เด็กจบใหม่ควรเรียนรู้ทักษะมากกว่า 1 ด้าน ในการเรียนทั้ง 4 ปี ในสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงเน้นด้านภาษาจีนและอังกฤษ และวิชาเชิงธุรกิจ, การสื่อสารเชิงธุรกิจ เป็นหลัก รวมทั้งในปีที่ 4 น้องๆ จะได้ฝึกงาน เตรียมพร้อมสอบวัดระดับ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในสังคม


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : เริ่มเนื้อหาการเรียนแบบเข้มข้น ฝึกฝนภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน พูด ฟัง อ่าน เขียน และ พ่วงภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวันเพื่อให้ทักษะด้านภาษาแข็งแกร่งกว่าใคร และเรียนรู้วิชาหลักการตลาด สำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ รวมทั้งมีวิชาการจัดการส่งออกและนำเข้า สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ระบบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างตัวจริง

ชั้นปีที่ 2 : ศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา วิชาศิลปะและวัฒนธรรมจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอันน่าสนใจที่นักธุรกิจควรเข้าใจ เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสารและเข้าสังคม รวมทั้งในปีนี้นักศึกษาจะได้เรียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ สำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจแบบเจาะลึกขึ้น ในวิชา การฟังและพูดภาษาจีนทางธุรกิจ ทักษะการเขียนและไวยากรณ์ ทั้งยังให้นักศึกษาเป็นตัวจริงด้านธุรกิจด้วยวิชากฏหมายในชีวิตประจำวัน 

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เตรียมตัวเข้าสู่การทำงานด้วยวิชาภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา สำหรับใช้ยื่นเข้าทำงาน รวมทั้งเน้นวิชาเรียนด้านภาษาจีน ทั้งทักษะการเขียนตอบโต้ทางธุรกิจ, การนำเสนนอทางธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ, การแปลภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เรียนรู้การสื่อสารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

ชั้นปีที่ 4 : ในชั้นปีนี้นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ก่อนเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานจริง และได้เรียนรู้วิชาสำคัญสำหรับเข้าทำงาน ในวิชาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกสังคม พร้อมวิชาการสื่อสารและการตลาดดิจิทัล, หลักการจัดการสมัยใหม่ เตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาและด้านธุรกิจให้พร้อม ก่อนเข้าสู่แรงงานตลาดจริง

 

 

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
UploadImage พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
UploadImage พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
UploadImage นักแปล/ล่าม
UploadImage นักเขียน
UploadImage เลขานุการ
UploadImage พนักงานต้อนรับ
UploadImage ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
UploadImage เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
UploadImage มัคคุเทศก์ภาษาจีน
UploadImage ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
UploadImage ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในเครือบริษัทประเทศจีน UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน UploadImage
UploadImage บริษัททัวร์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน UploadImage
UploadImage โรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน UploadImage

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

 

 
 

พู ด จี น ไ ด้ ชิ ล ๆ
เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ
ไ ม่ เ ป็ น ร อ ง ใ ค ร

ได้ 2 ปริญญา
       สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU เราเน้นฝึกฝนการเป็นมือหนึ่งในยุทธจักรธุรกิจจีน ด้วย 4 ทักษะด้านภาษาจีนสุดเข้ม ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ที่จะทำให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมๆกับการเรียนธุรกิจ เพื่อเป็นยอดนักธุรกิจมือฉมัง สามารถเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทิ้งเคล็บลับวิชาสำคัญ เหล่าคณาจารย์พร้อมฝึกฝนวิชาให้นักศึกษาจนแกร่งกล้า เตรียมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK      


View 55903