ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการเรียนภาษาจีนนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication)
B.A. (Chinese for Business Communication)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

รายละเอียด

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีน เรียนภาษาจีนและพื้นฐานด้านการทำธุรกิจก่อนในปีแรก แล้วค่อยขยับเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การแปลเอกสาร การสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการค้า ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการหาทุน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อีกทั้งมี MOU กับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 6 ของจีน ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนที่น้องๆ จะได้กลับมาฝึกงานต่อที่ไทยในชั้นปีที่ 4 หรือเลือกจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนเลยก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเป็นผู้แนะนำบริษัทให้


UploadImage

เนื้อหาวิชา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและเรียนภาษาจีน จำนวน 136 น่วยกิต ตลอด 4 ปีการศึกษา โดยผู้เรียนมีโอกาสเรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง มีการเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อทำงานจริงและฝึกการใช้ภาษาจีนได้โดยตรงกับองค์กรบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ
UploadImage

วิชาที่ต้องเรียน: 
(1) วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ และวิชาโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ข้อมูลรายวิชาที่น่าสนใจ

- การฟังและการพูดภาษาจีน 1
- การฟังและการพูดภาษาจีน 2
- ทักษะการอ่านภาษาจีน
- บัณฑิตในอุดมคติทางด้านภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
- การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
- ทักษะการอ่านภาษาจีน
- การอ่านภาษาจีนธุรกิจ
- การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
- การแปลภาษาจีนธุรกิจ (จีน-ไทย)
- การแปลภาษาจีนธุรกิจ(ไทย-จีน) 2
- ภาษาจีนเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
- การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
- เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
- ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
- การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน
- ภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
- สหกิจศึกษาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ


คุณสมบัติ
- รับนักศึกษาไทย  หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
การได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งในชีวิตประจำวัน สังคมและธุรกิจ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับกับผู้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นทฤษฎีการสอนแบบประสบการณ์จริง ที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน ฝึกปฎิบัติจริง และเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ เมื่อจบไปแล้ว บัณฑิตจากสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ สามารถเลือกงานที่ทำได้ในหลายวิชาชีพ ไม่ถูกจำกัดไว้ในกรอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง

แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 
นานาชาติ 
สำเร็จการศึกษานานาชาติ 

จำนวนเทอม 8 เทอม
จำนวนปี 4 ปี

ทุนการศึกษา
กยศ. กรอ.
ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

UploadImage

เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถทำงานได้ในองกรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนงานที่หลากหลายที่ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติงานและการสื่อสาร

เรียนต่อ
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถศึกษาต่อในอนาคตในอะไรได้บ้าง :
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน 

โอกาสงานในอาเซียน
เป็นหนึ่งในอาชีพเสรีในอาเซียน

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขานี้
- กล้าแสดงออก 
- มั่นใจ 
- นอบน้อม 
- กระฉับกระเฉง

UploadImage


 

ข้อมูลการสมัครเรียน

สาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ค่าเทอม ม.ศรีปทุม
- ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

สาขาที่เปิดสอนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ #การค้าภาษาจีน #เรียนภาษาจีนธุรกิจ #ภาษาจีนธุรกิจ #ภาษาจีนธุรกิจมีที่ไหนบ้าง #หนังสือภาษาจีนธุรกิจ #ภาษาจีนธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร #ภาษาจีนธุรกิจคืออะไร #สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

(1) พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
(2) พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
(3) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
(4) นักแปล/ล่าม
(5) นักเขียน
(6) เลขานุการ
(7) พนักงานต้อนรับ
(8) ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
(9) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
(10) มัคคุเทศก์ภาษาจีน
(11) ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
(12) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


View 1987