ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เนื้อหาตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ และนอกจากจะเน้นหลักทฤษฎีทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเสริมทักษะในด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคน เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

โทร : 02-579-1111 ต่อ 1586
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1585

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม           

           อีกหนึ่งภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทย ส่วนหนึ่งเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรม J-Pop ที่เข้ามาแพร่หลายในบ้านเรา หลายคนจึงใฝ่ฝันว่าอยากพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้ ส่วนอีกหลายคนก็ฝันอยากทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง
            การรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งภาษา จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการปูทางสู่อนาคต เพื่อทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาเปิดดำเนินการเป็นจำนวนมากในประเทศไทย รวมถึงมีโอกาสได้ไปทำงานในสาขาแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
       
UploadImage

รายละเอียดหลักสูตร
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

UploadImage

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)
B.A. (Japanese for Business Communication)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
สำเร็จการศึกษา ม.6  วิทย์ - คณิต  ,ศิลป์ - คำนวณ  ,ศิลป์ - สังคม  ,ศิลป์ - ภาษา  ,ศิลป์ - จีน  ,ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
หรือเทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.) 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ทุนการศึกษา
- ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ทุน กรอ./กยศ.

ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ.

UploadImage

คุณสมบัติ
- ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
- ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
- มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
     การเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจำเจ้าของภาษาที่ดีและเก่งโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ที่ดีในการสอนมากกว่า 5 ปี เป็นอาจารย์พิเศษมาจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ดีเยี่ยม และเป็นที่ยอมรับในแวดวงของชาวญี่ปุ่นการสอนของอาจารย์ผู้สอนจะเน้นการฝึกฝนและเสริมความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับสากล และผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิดของบุคคล และวัฒนธรรมทางสังคม เสมือนได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

UploadImage

    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในช่วงภาคฤดูร้อน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยสอนด้วย ระหว่างเรียนมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้

    เครือข่ายของหลักสูตรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น นักศึกษาจึงสามารถไปลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาในประเทศญี่ปุ่นได้ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นคณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากภายนอกที่มีชื่อเสียงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

UploadImage


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เนื้อหาตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ เนื้อหาของหลักสูตรนอกจากเน้นหลักทฤษฎีทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเสริมทักษะในด้านการบริหารธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกับองค์กรในประเทศหรือต่างประเทศ อีกทั้งทางหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้จะสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจำเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี เป็นอาจารย์พิเศษมาจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในแวดวงของชาวญี่ปุ่น การสอนของอาจารย์จะเน้นการฝึกฝนและเสริมความสามรถในการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความคิดของบุคคล และวัฒธรรมทางสังคม เสมือนได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในช่วงภาคฤดูร้อน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยสอนด้วย

UploadImage

ในระหว่างเรียน ทางสาขาฯ จะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ เครือข่ายของหลักสูตรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นนักศึกษาของ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาในประเทศญี่ปุ่นได้ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น คณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะจากภายนอก ที่มีชื่อเสียงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

UploadImage

เรียนภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถใช้ความได้เปรียบด้านภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางธุรกิจร่วมกับภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตสามารถเลือกอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ งานสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มัคคุเทศก์ หรือล่ามตลอดจนเจ้าหน้าที่ในบริษัทของญี่ปุ่น รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับสูงUploadImage
ข้อมูลรายวิชาที่น่าสนใจ
- ภาษาญี่ปุ่น1
- ภาษาญี่ปุ่น 2
- ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
- เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น
- การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- การฟังและการพูดธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
- การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
- วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น
- การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริหารจัดการ
- การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับสูง
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเขียนโต้ตอบธุรกิจ
- การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ
- เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ธุรกิจ
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการฟังและการพูดธุรกิจระดับสูง
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเสนอธุรกิจ
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเจรจาธุรกิจ
- สัมมนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ

ข้อมูลการสมัครเรียน
สาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ค่าเทอม ม.ศรีปทุม
ขั้นตอนการสมัครเรียน


สาขาที่เปิดสอนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ #สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ #ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ #ศัพท์ ภาษา ญี่ปุ่น ธุรกิจ #ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ #ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ #ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ #ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ #หนังสือภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ #ญี่ปุ่นธุรกิจ เรียนอะไร #ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทํางาน

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้แก่
- ล่าม
- นักแปล
- เลขานุการ
- มัคคุเทศก์
- พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- เจ้าหน้าที่โรงแรม
- เจ้าหน้าที่สายการบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เนื้อหาตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ และนอกจากจะเน้นหลักทฤษฎีทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเสริมทักษะในด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ


View 3005