หลักสูตร/สาขา

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

 
 

เ ก่ ง เ ห มื อ น
เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า
สื่ อ ส า ร ธุ ร กิ จ

. . . จับ 2 ทักษะมาคู่กัน . . . 
       ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ชอบเรียนธุรกิจด้วย? งั้นนี่เลย! สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หนึ่งเดียวที่ให้นักศึกษาได้ถึง 2 ทักษะ เน้นภาษาญี่ปุ่นให้ปัง ฟัง พูด อ่าน เขียน ลื่นไหลไม่สะดุด พร้อมทักษะนักเจรจาชั้นยอด ไม่่ว่าเจรจาธุรกิจประเภทไหนก็ผ่านฉลุย พร้อมเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้เต็มสิบ!   

จุดเด่น

" ภาษาแน่น ความรู้ธุรกิจเน้นๆ
ลัดฟ้าเรียนไกลถึงประเทศญี่ปุ่น " 
ที่นี่ใครๆ ก็เก่งภาษาได้ เติมความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้อง Lab สุดล้ำสมัย กับบรรยากาศการเรียนแบบญี่ปุ่น จากอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาตัวจริง ที่พร้อมให้ความรู้นักศึกษาอย่างเต็มที่ ควบคู่วิชาเรียนบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาเจรจาธุรกิจไหนๆก็สำเร็จ พร้อมเปิดโลกได้กว้างกว่า บินตรงไปสัมผัสวัฒนธรรมแดนปลาดิบ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ JLPT ให้ได้คะแนนสูงกว่าใคร! 

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา


 
 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

"เจรจาแบบนักธุรกิจญี่ปุ่น
สื่อสารยังไงก็ไม่มีพลาด
กับสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)
     (อักษรย่อ) : B.A. (Japanese for Business Communication)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
51 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
34 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 9 หน่วยกิต
 

 

สื่อสารแบบนักธุรกิจญี่ปุ่น 
เรียนอะไรกันบ้าง 
?

เพราะเดี๋ยวนี้ทักษะด้านเดียวยังคงไม่เพียง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกยุคใหม่ SPU จึงให้นักศึกษาที่มีความสนใจด้านภาษาญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ทักษะด้านธุรกิจไปพร้อมๆ กัน เกิดเป็นหลักสูตรสุดคูล กับสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ที่ให้การเจรจาธุรกิจเป็นไปแบบญี่ปุ๊นนน ญี่ปุ่น สื่อสารยังไงก็ไม่มีพลาด! พร้อมบินไกลศึกษาแลกเปลี่ยนใน มหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจระดับนานาชาติ


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : ในปีแรกนักศึกษาจะได้เข้าคอร์สเข้มข้นฝึกฝนทั้งภาษาและธุรกิจ กับรายวิชา วิชาภาษาญี่ปุ่น 1-3 , หลักการจัดการสมัยใหม่ หลักการตลาด พ่วงความรู้ต่อยอดพื้นฐานกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวัน เพื่อเป็นนักการสื่อสารทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ

ชั้นปีที่ 2 : เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในระดับเจาะลึก กับวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น พร้อมเพิ่มทักษะการสื่อสารด้านธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน กับ การอ่าน การแปล การฟังและเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และความรู้ส่วนสำคัญด้านวาทการและวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : ศึกษาหลักสูตรที่เข้มข้นกว่าใคร ในวิชาการเตรียมความพร้อมาสู่การทำงานในโลกสังคม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเขียนโต้ตอบธุรกิจ และทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพภาษาญี่ปุ่น JLPT พร้อมให้นักศึกษาเลือกวิชาชีพที่ต้องการ จัดเตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ที่สำคัญสำหรับโลกธุรกิจยุคใหม่

ชั้นปีที่ 4 : เตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมการทำงาน กับจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่น เขียนเชิงวิจารณธุรกิจ การพูดธุรกิจระดับสูง และการนำเสนอธุรกิจ พร้อมสัมมนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น พร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ

 

 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage ล่าม
UploadImage นักแปล
UploadImage เลขานุการ
UploadImage มัคคุเทศก์
UploadImage พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
UploadImage เจ้าหน้าที่โรงแรม
UploadImage เจ้าหน้าที่สายการบิน
UploadImage พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
UploadImage เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในเครือบริษัทประเทศญี่ปุ่น UploadImage
UploadImage สายการบิน Japan Airlines, Thai Airways, ANA (All Nippon Airways)
และสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 
UploadImage
UploadImage บริษัททัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชั้นนำทั้งในและประเทศญี่ปุ่น UploadImage

 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

 
 

เ ก่ ง เ ห มื อ น
เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า
สื่ อ ส า ร ธุ ร กิ จ

. . . จับ 2 ทักษะมาคู่กัน . . . 
       ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ชอบเรียนธุรกิจด้วย? งั้นนี่เลย! สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หนึ่งเดียวที่ให้นักศึกษาได้ถึง 2 ทักษะ เน้นภาษาญี่ปุ่นให้ปัง ฟัง พูด อ่าน เขียน ลื่นไหลไม่สะดุด พร้อมทักษะนักเจรจาชั้นยอด ไม่่ว่าเจรจาธุรกิจประเภทไหนก็ผ่านฉลุย พร้อมเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้เต็มสิบ!   


View 43108