หลักสูตร/สาขา

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

 
 

ใ ช้ ภ า ษ า
สื่ อ ส า ร ธุ ร กิ จ

เพราะยุคนี้ต้องมี 2 ทักษะ ! 
       ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ SPU จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า กับ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกฝนทักษะ2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการสื่อสารและเจรจาด้านธุรกิจ เพื่อใช้ภาษาในการทำงานธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ จัดสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้สุดแน่นในห้องปฏิบัติการทันสมัย พร้อมฝึกประสบการณ์ตรง กับหน่วยงานมีชื่อในไทยและต่างประเทศ เราไม่เพียงแค่พูดอังกฤษได้ แต่ที่นี่เด็กๆต้องใช้ภาษาสื่อสารได้กับทุกอาชีพ!

จุดเด่น

" เหนือกว่าด้วยห้อง LAB  สุดไฮเทค
อัพเกรดภาษาอังกฤษให้ปังกว่าใคร " 
อัพเกรดด้านภาษาให้เหนือกว่าใคร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน กับห้อง LAB สุดทันสมัยในระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่การเรียนบริหารธุรกิจ ที่ให้นักศึกษาต่อรองธุรกิจทั่วโลกได้คล่องปรื้อ สั่งสมประสบการณ์ความรู้กับการฝึกงาน จากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ เปิดโอกาสการทำงานสู่เวทีสากลระดับโลก

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา


 
 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1594
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1599
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1579

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

"สื่อสารธุรกิจได้ทั่วโลก กับสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (English for Business Communication)
     (อักษรย่อ) : B.A. (English for Business Communication)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
40 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
37 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 


ภาษาอังกฤษ + สื่อสาร + ธุรกิจ

คืออะไร ? เรียนอะไรบ้าง ?

      เรียน 1 ได้ถึง 2 ! กับสาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษสุดแน่น ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน พร้อมหลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาสามารถเจรจาธุรกิจได้ทั่วโลก รองรับอุตสาหกรรมแรงงานยุคใหม่ ที่ไม่ได้ฝึกฝนทักษะเพียงด้านเดียว เรียนสนุกด้วยอุปกรณ์สุดทันสมัย กับห้อง LAB ที่มีระบบจัดการ เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาได้มากกว่า LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk (ภาษาอาเซียน) และ Quartet (ภาษาอังกฤษ) เปิดโอกาสการทำงานสู่เวทีสากลระดับโลก


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ AEC เน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีแรก กับวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในห้องปฏิบัติการณ์ ระบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารประจำวัน สอดแทรกวิชาการพูดและฟังภาษาฝรั่งเศส ให้นักศึกษาต่อยอดในวิชาเลือกในชั้นปีถัดไป

ชั้นปีที่ 2 : ฝึกเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษษอังกฤษ การฟังและการพูดทางธุรกิจ การแปลทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การจัดการส่งออกและการนำเข้า พร้อมวิชาหลักการตลาด สาระสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อปูพื้นฐานให้นักศึกษาสู่การเป็นนักสื่อสารทางด้านธุรกิจ

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เพื่อให้การสื่อสารในวงการธุรกิจคล่องมากยิ่งขึ้น จึงจัดวิชาการนำเสนอทางธุรกิจ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารและการตลาดดิจิทัล สัมมนาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ  พร้อมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกสังคม เพื่อเข้าสู่วงการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ชั้นปีที่ 4 : ในปีสุดท้ายนักศึกษาจะเน้นการฝึกงานในวิชา สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม พร้อมเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสาร ทางด้านธุรกิจ

 

 

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage พนักงานแปล
UploadImage ล่าม
UploadImage เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
UploadImage พนักงานประจำสายการบิน
UploadImage พนักงานโรงแรม
UploadImage พนักงานบริษัทนำเที่ยว (ไกด์นำทัวร์)
UploadImage ครู อาจารย์
UploadImage เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage สถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage สถานกงสุลใหญ่ UploadImage
UploadImage บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน UploadImage
UploadImage บริษัททัวร์ทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชื่อดังทั่วประเทศ UploadImage
UploadImage โรงเรียนหรือมหาลัยในประเทศ UploadImage
UploadImage สายการบินทั้งในและต่างประเทศ UploadImage

 

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

 
 

ใ ช้ ภ า ษ า
สื่ อ ส า ร ธุ ร กิ จ

เพราะยุคนี้ต้องมี 2 ทักษะ ! 
       ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ SPU จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า กับ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกฝนทักษะ2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการสื่อสารและเจรจาด้านธุรกิจ เพื่อใช้ภาษาในการทำงานธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ จัดสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้สุดแน่นในห้องปฏิบัติการทันสมัย พร้อมฝึกประสบการณ์ตรง กับหน่วยงานมีชื่อในไทยและต่างประเทศ เราไม่เพียงแค่พูดอังกฤษได้ แต่ที่นี่เด็กๆต้องใช้ภาษาสื่อสารได้กับทุกอาชีพ!


View 72675