ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน แม้แต่ภูมิภาคอาเซียน ก็ยังกำหนดให้ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้หลังเปิดเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิก AEC ยังสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ทำให้ประชาชนของประเทศสมาชิกจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันได้โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือในทางธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลักสูตรเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึก ทักษะในห้อง Lab ภาษา ที่ทันสมัยด้วยระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่ ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจข้าม วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุค AEC

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานแปล
- ล่าม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานประจำสายการบิน
- พนักงานโรงแรม ครู อาจารย์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (English for Business Communication)
B.A. (English for Business Communication)

UploadImage


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวณ
ศิลป์ - สังคม
ศิลป์ - ภาษา
ศิลป์ - จีน
ศิลป์ - ญี่ปุ่น
เทียบเท่า (อาชีวะ)
เทียบเท่า (กศน.)
สำเร็จการศึกษา ม.6
UploadImage
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.


ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


UploadImage


เรียนกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ

ที่สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เราสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน กับอาจารย์เจ้าของภาษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนUploadImage
 


ฝึกปฏิบัติในห้อง Lab ที่ทันสมัย
หัวใจหลักของการเรียนภาษา คือ การฝึกปฏิบัติในห้อง lab ที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ด้วยระบบ LAB1200, SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk (ภาษาอาเซียน) และ Quartet (ภาษาอังกฤษ)

UploadImage

มีการเรียนรู้เฉพาะด้านเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ
ไม่เพียงเก่งด้านภาษา นักศึกษายังได้เรียนรู้วิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เรียนรู้การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม  ที่ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage

สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ AEC
อาเซียนกำหนดให้ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ หลังเปิดเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิก AEC สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ใครที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบในการทำงานและมีโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจสูงกว่า 

  
  
UploadImage

 

ข้อมูลการสมัครเรียน

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวัน
- การออกเสียงภาษาอังกฤษ
- ระบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
- ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
- คำศัพท์และทักษะการอ่าน
- บัณฑิตในอุดมคติทางด้านภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
- ทักษะการฟังและการพูดทางธุรกิจ
- ทักษะการเขียนและไวยากรณ์
- การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- สัมมนาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
- การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ
ข้อมูลการสมัครเรียน
สาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ค่าเทอม ม.ศรีปทุม
ขั้นตอนการสมัครเรียน

สาขาที่เปิดสอนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ #สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ #สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีที่ไหนบ้าง #อังกฤษธุรกิจ #ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 #คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ #เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง #เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน #เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว #เรียนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และระดับปริญญาโททางด้านการบริหารองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1247
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2350
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1397
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1382
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1396
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1589
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1390
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1380