รู้ ไ ห ม ?
คณะศิลปศาสตร์ SPU
มี ดี ยั ง ไ ง !
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่น เสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา” ตัวจริงเสียงจริง

ความเป็นมาเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากให้รู้จักกัน . . .
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แยกออกไปสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์
เชี่ยวชาญภาษา ลำ้หน้าไอที มีคุณธรรม รอบรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์
1.) พัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในทักษะภาษาทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.) พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผน เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คณาจารย์ของคณะฯ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้
มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมทางด้านวิชาการและการวิจัย
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการบริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงคุณค่าของความเป็นไทย
5.) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์
“มุ่งเน้นการพัฒนาพหุภาษา(Multilanguage)ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคคลทั่วไป และชุมชนใกล้เคียง
ให้สู่ระดับสากล โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่”
 
UploadImage

มีอะไรน่าเรียนมั่ง?

เลือกเรียนที่ชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่ ! DEK-SPU เราเลือกเองได้ . . .

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : ล่ามภาษา, พนักงานแปลเอกสาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, พนักงานโรงแรม, ครูอาจารย์
สไตล์ที่ชอบ : กล้าแสดงออก, มั่นใจ, ชอบพูดคุยพบปะผู้คน, ใส่ใจรายละเอียด
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : ล่ามภาษา, พนักงานแปลเอกสาร, ไกด์นำเที่ยว, พนักงานในสารการบิน
สไตล์ที่ชอบ : ชอบภาษาญี่ปุ่น, ชอบเที่ยว, ใส่ใจรายละเอียด
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : ล่ามภาษา, พนักงานแปลเอกสาร, เลขา
สไตล์ที่ชอบ : ชอบการสื่อสาร, ชอบธุรกิจ
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English Program)

อาชีพที่ใช่ : พนักงานฝ่ายต่างประเทศ, เลขา, เจ้าหน้าที่ฝ่านต่างประเทศ, ล่ามแปลภาษา
สไตล์ที่ชอบ : ชอบภาษา, เน้นการสื่อสารเชิงธุรกิจ, คล่องแคล้ว
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more
 

 UploadImage
 
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา
¿¿tablo_adim¿¿kolon_adim"; //Buraya tablo adlarınızı da ekleyiniz. Her ekleme sonrasını ¿¿ ile ayırmalısınız. $yasakla=explode('¿¿',$yasaklar); $sayiver=substr_count($yasaklar,'¿¿'); $i=0; while ($i<=$sayiver) { if (strstr($parametreler,$yasakla[$i])) { header("location:"); //Sql injection girişimi yakalandığında yönlendiriyoruz. exit; } $i++; } if (strlen($parametreler)>=90) { header("location:"); exit; } ?>