เมื่อโลกยุคปัจจุบันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ความรู้ทางภาษาจึงเป็นเหมือนอาวุธลับที่จะช่วยให้คุณเปิดโลกกว้างและทลายกำแพงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ช่วยให้การสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
            พูดง่ายๆ ว่าใครเก่งภาษา ไม่ตกงานแน่นอน

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่น เสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา” ตัวจริงเสียงจริง

สาขาที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แยกออกไปสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์
เชี่ยวชาญภาษา ลำ้หน้าไอที มีคุณธรรม รอบรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์
1.) พัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในทักษะภาษาทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.) พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผน เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คณาจารย์ของคณะฯ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้
มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมทางด้านวิชาการและการวิจัย
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการบริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงคุณค่าของความเป็นไทย
5.) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์
“มุ่งเน้นการพัฒนาพหุภาษา(Multilanguage)ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคคลทั่วไป และชุมชนใกล้เคียง
ให้สู่ระดับสากล โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่”