ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมกับการสอบ TOEIC ให้กับนศ. ปี 3 (รหัส58)

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (EBC) คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับสถาบัน EF (English First Education) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้กับนศ. ปี 3 (รหัส58) กับการสอบ TOEIC โดยวิทยากร Prof.Ulrike Wegner  จากประเทศอังกฤษ ในวันที่ 18 ม.ค. 2561 เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสมัครสหกิจศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
view: 173 shares: