ข่าว/กิจกรรม

โครงการ English and Ethics Camp ที่เขาเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

       สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด โครงการ English and Ethics Camp วันที่ 12-14 มกราคม 2561   ณ ศูนย์การศึกษาอิงตะวัน เขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน และได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมจะนำไปสู่การประพฤติ การปฏิบัติตนที่ดี การมีความสุข ความสำเร็จของนักศึกษา และการเป็นคนดีของชาติ และโครงการนี้จะเป็นลักษณะของการเข้าค่ายฑูตเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก (Ethics Camp - International Youth Ambassadors for World Peace Ethics Camp) การฝึกอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และการสอบแข่งขันที่มีสนามสอบทั่วโลก โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ อาจารย์รุ่งรัตน์ วัชรพฤกษ์  และ ดร.ถาวร ทิศทองคำ
 
view: 416 shares: