ข่าว/กิจกรรม

โครงการ Easy Chinese

      สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ Easy Chinese ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีศักยภาพด้านภาษาจีน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาจีนให้แก่นักศึกษา โดย ผศ.ดร.วราภรณ์  ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงศ์ นำศิริกุล (ครูพี่ป๊อบ) ครูสอนภาษาจีน วิทยากร และพิธีกรทางช่อง CCTV มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีน ณ ห้อง EXhibition  Hall Zone A อาคาร 40 ปีศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
 
view: 226 shares: