ข่าว/กิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (itd) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมให้กับนักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒนา รองผู้อำนวยการ(วิชาการ) itd ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมบรรยายในหัวข้อ การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนด้วยการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าบริการอาเซียน ณ ห้องประชุม 1407 ชั้น 14 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 
view: 174 shares: