ผลงานและรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา  ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
view: 48 shares: