ข่าว/กิจกรรม

โครงการ Digital Marketing โอกาสทองในการทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

     คุณนัดดา ราตรีธรรม, คุณธนพัฒน์ ปัญญาดิลก, คุณนราทร ขจรบุญ, คุณกิตติธรา เรืองไทย, และคุณศศิมา ภู่พานิช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการภายใต้หัวข้อเรื่อง “Digital Marketing โอกาสทองในการทำงานของนักศึกษาสาขาวิขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และ (2) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงโอกาสในการทำงานด้าน Digital Marketing

 
view: 97 shares: