ข่าว/กิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ประธานภาคในการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฎิบัติหน้าที่ประธานภาคในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
view: 144 shares: