ข่าว/กิจกรรม

โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจรรยาบรรณ และกฏหมายในการใช้ไอที

ดร.โสภา ตะพัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการภายใต้หัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจรรยาบรรณ และกฏหมายในการใช้ไอที” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณ และกฏหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
view: 211 shares: