ข่าว/กิจกรรม

โครงการบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในสื่อสารในชีวิตประจำวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งสามารถสร้างรายได้เพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน และเพื่อให้นักศึกษารู้ เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 
view: 145 shares: